Politika integrovaného systému managementu

Tato politika integrovaného systému managementu (tj. systému managementu kvality, environmentu a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) je písemným prohlášením vrcholového vedení SEA-Chomutov, s.r.o., které se tímto zavazuje k jejímu plnění a k trvalému vytváření zdrojů k její realizaci.

Společnost SEA-Chomutov, s.r.o., se zaměřuje na specializovanou výrobu účelových automatizovaných strojů a zařízení pro všechny oblasti průmyslu a služeb se zvláštním zaměřením na sklářský, automobilový a hutní průmysl. Dále provádíme tlakové zkoušky a inspekční činnosti v oboru nezávislých přejímek výrobků.

1. Vztah k zákazníkovi a produktu

 • Pro maximální spokojenost svých zákazníků zajišťuje společnost SEA-Chomutov, s.r.o vysokou úroveň vnitřní organizace, zvládnutí technologií požadovaného řešení, jeho realizaci kvalifikovanými odborníky, kteří v souladu s platnými zákony a normami pro vyjmenované zařízení vlastní certifikáty a příslušná oprávnění k výkonu stanovených operací.
 • Společnost SEA-Chomutov, s.r.o dále zaručuje, že požadavky zákazníků při trvalé záruce vysoké kvality budou realizovány v požadovaném rozsahu, termínech a při oboustranně výhodných podmínkách.
 • Spokojenost našich zákazníků je jedním z našich prvořadých cílů, proto ji budeme cestou marketingových a servisních mechanismů pečlivě sledovat a vyhodnocovat, případně přijímat účinná nápravná a preventivní opatření. Tím hodláme zajistit trvalou přízeň našich zákazníků a šíření dobrého jména naší společnosti.

2. Vztah ke společnosti a přístupům zakládajícím se na faktech

 • Všechny naše činnosti jsou poskytovány v souladu s platnými zdravotními, hygienickými, bezpečnostními, ekologickými a dalšími právními předpisy, které jsou dány platnou legislativou ČR. Při našich činnostech zohledňujeme i jiné, než pouze právní požadavky.
 • Vedení společnosti se zavazuje plánovat, realizovat a vyhodnocovat veškeré činnosti a procesy na základně sběru a analýzy údajů.

3. Vztah k zaměstnancům

 • Každý náš zaměstnanec je přesvědčen o významu kvality, uvědomělého přístupu k ochraně životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro prosperitu společnosti a zná svoji odpovědnost a postavení v integrovaném systému managementu.
 • Kvalitní a odpovědná práce každého zaměstnance je zárukou úspěchu společnosti. Pracovníci jsou a zůstávají díky komplexnímu zapracování, kontinuálnímu vzdělávání a podpoře vedení klíčovými nositeli výkonnosti naší společnosti.

4. Vztah k dodavatelům

 • Požadavkem vůči našim dodavatelům je schopnost dodávat přesně podle našich potřeb a specifikací. Při výběru dodavatelů a obchodních partnerů přihlížíme k jejich přístupům k zabezpečování kvality, ochrany životního prostředí a zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 • Naším dlouhodobým cílem je mít spolehlivé a kvalitní dodavatele. Z tohoto důvodu je hodnotíme, vybíráme a úzce s nimi spolupracujeme tak, aby splnili naše očekávání.

5. Systémový a procesní přístup

 • Vedení společnosti se zavazuje pravidelně ověřovat funkčnost zavedeného integrovaného systému
 • Veškeré výstupy z procesů jsou monitorovány (v oblasti kvality, ochrany životního prostředí i bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) za účelem zajištění kvalitních vstupů do navazujících procesů.
 • Vedoucí pracovníci společnosti zabezpečují svým spolupracovníkům nutnou podporu pro zajištění činností všech procesů, jejich měření, monitorování a analyzování, aby bylo dosahováno plánovaných výsledků a neustálého zlepšování.

6. Vztah k ochraně životního prostředí

 • SEA-Chomutov, s.r.o., se zavazuje k ochraně a péči o životní prostředí a k zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci svých zaměstnanců v pracovním procesu. SEA-Chomutov, s.r.o přejímá odpovědnost za dopady své výrobní činnosti na životní prostředí.
 • Chráníme a zlepšujeme životní prostředí prostřednictvím používání šetrných materiálů a postupnou obnovou současných technologií za technologie ještě více ohleduplné k životnímu prostředí.
 • Environmentální profil společnosti je pravidelně přezkoumáván a zlepšován a z výsledku přezkoumání jsou stanoveny další cíle, cílové hodnoty a programy.
 • Významným dlouhodobým cílem z oblasti ochrany životního prostředí je minimalizace eventuálních havárií a jejich dopadů vůči životnímu prostředí zajištěním účinné prevence a rychlé a správné reakce na vzniklé nehody či havárie jak přímo v areálu sídla naší společnosti, tak v rámci realizace zakázek u našich zákazníků.
 • Zavazujeme se k předcházení (prevenci) znečišťování životního prostředí prostřednictvím snižování produkce odpadů a zvyšováním jejich materiálového či energetického využití.
 • Dále v rámci možností usilujeme o snižování energetické a surovinové náročnosti našich činností.

7. Vztah k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

 • Identifikovaná rizika, která se ve společnosti vyskytují při zajišťování všech jejích činností (strojírenská produkce a servis v energetice) neustále sledujeme a hodnotíme jejich závažnost. Opatření k odstranění či eliminaci těchto rizik pravidelně přezkoumáváme.
 • Zavazujeme se k zajišťování námi prováděných činností v souladu s legislativními požadavky při výskytu co nejmenších rizik, která při těchto činnostech mohou vznikat a ohrožovat tak naše pracovníky, ale i ostatní účastníky našich činností.
 • Pro zajištění bezpečného provádění činností prostřednictvím naší společnosti se zavazujeme:
  • provádět pravidelné proškolování dodavatelů ze zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle aktuálních požadavků legislativy,
  • vyžadováním dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci také od našich dodavatelů, včetně používání osobních ochranných pracovních prostředků a revidovaných a kontrolovaných technických zařízení.
 • Zavazujeme se k předcházení vzniku pracovních úrazů, nehod, nežádoucích událostí či havarijních situací neustálým vyhledáváním možností jejich vzniku:
  • Zajištěním vhodných pracovních podmínek na pracovištích společnosti,
  • vybavením našich pracovníků potřebnými osobními ochrannými pracovními prostředky,
  • používáním technického zařízení pouze v bezvadném technickém stavu, tzn. že veškerá provozovaná technická zařízení budou pravidelně kontrolována a revidována.
 • O rizicích vyplývajících z výkonu naší činnosti informujeme nejen naše zaměstnance, ale také veškeré naše dodavatele a zákazníky. Od našich dodavatelů a zákazníků rovněž vyžadujeme informace o rizicích, která se mohou vyskytnout v důsledku jimi prováděných činností a která by mohla ohrozit naše zaměstnance.

8. Neustálé zlepšování

 • Zavedený integrovaný systém managementu je prostředkem k cílevědomému a systematickému procesu zlepšování kvalitativních, environmentálních a bezpečnostních parametrů našich výrobků a aktivit. Integrovaný systém managementu je pravidelně prověřován a vyhodnocován z hlediska plnění této politiky integrovaného systému managementu, cílů, cílových hodnot a programů.
 • Touto schválenou a vyhlášenou politikou ISM a ochrany zdraví při práci se zavazujeme neustále zefektivňovat zavedený integrovaný systém managementu.
 • Změny v organizaci a řízení jsou směřovány ke zlepšení kvality produkce společnosti, ochraně životního prostředí a k zvyšování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zlepšování kvality, environmentu a zvyšování úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci chápeme jako proces stálý a systematický.