Prohlášení o politice kvality zkušební laboratoře

Základní snahou Zkušební laboratoře SEA – Chomutov je zajištění nejvyššího možného standardu prováděných zkoušek a zajištění důvěryhodnosti a nestrannosti výsledků zkoušek a maximální splnění požadavků zákazníků na kvalitu poskytovaných služeb, jejich cenu a plnění termínů prováděných zkoušek. Pro splnění tohoto základního poslání zkušební laboratoře definovalo vedení zkušební laboratoře toto prohlášení o politice kvality.

Pro plnění výše uvedeného jsme v rámci zkušební laboratoře zavedli systém managementu dle požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025 pro činnost týkající se destruktivních zkoušek trubek spočívajících v namáhání vzorku trubky vnitřním přetlakem vody do jeho protržení.

Pro plnění požadavků systému managementu zkušební laboratoře jsme si stanovili následující klíčové body politiky kvality zkušební laboratoře:

  • Zajišťovat vysokou kvalitu a správnost realizovaných zkoušek.
  • Neustále zvyšovat odbornou způsobilost pracovníků zkušební laboratoře
    vč. vyhodnocování účinnosti vzdělávání a vytvářet tak předpoklady pro správné provádění zkoušek.
  • Při provádění činností spojených s chodem zkušební laboratoře jsou a neustále budou všichni naši pracovníci nestranní. Jsou pravidelně seznamováni s dokumentací systému kvality vztahující se k systému managementu, jejíž požadavky uplatňují při své práci.
  • Zkoušky jsou a budou vždy prováděny v souladu se stanovenými postupy a požadavky našich zákazníků.
  • Touto politikou chceme udržovat a neustále zlepšovat systém managementu zkušební laboratoře dle požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025.

Vrcholové vedení zkušební laboratoře se tímto zavazuje, že účinnost stanovených opatření bude mimo jiné ověřována formou porovnávání výsledků dosažených na základě porovnání experimentu s teoretickým výpočtem. Vrcholové vedení laboratoře bude trvale podnikat kroky k zabezpečení potřebné úrovně zdrojů pro realizaci této politiky kvality.